12 april - Tokyo Station Hotel, Shibuya, Hachiko & Starbucks