31 mars - Tokyo (Bic Camera, Odaiba & Hotel Nikko Tokyo)